კონტაქტი pattern

info@gvca.ge (+995 32) 242 41 81
mapIcon

ეფექტური პლატფორმა თქვენი სტარტაპის განვითარებისთვის

განაცხადის ფორმა

GVCA-ის მიზანია საქართველოში ვენჩურული და კერძო კაპიტალის ფონდების დარგის განვითარება. დამწყები ინოვაციური კომპანიებისთვის კაპიტალის მოზიდვის გაადვილება და დარგის შესახებ ცნობადობის ამაღლება ქვეყანაში